Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekologie

3. 6. 2008

M.D. (ekologie):

Celkový prvotní dojem z článku a myšlenek v něm: další pěkný, ale nedůsledný pokus o vynalezení "spravedlivého" modelu společnosti, v níž slabší nebudou utlačováni silnějšími. Nedůsledný, protože stále plně antropocentristický.

Dokud pojem "společnost" bude mít automaticky přívlastek "lidská", dotud se bude zde na Zemi hrát nepoctivá, drsná, egoistická hra o kořist, při které si vždy budou brát ti nejsilnější - lidé, na těch nejslabších - celém zbytku biosféry. A něco mně bohužel našeptává, že podobné snahy o nastolení rovnosti, svobody a bratrství pouze uvnitř lidské společnosti mohou celkem dobře vést k o to většímu drancování všeho ostatního, protože zatímco nyní si pro udržení a zvyšování životního standardu berou silní lidé od slabých - kromě toho že si samozřejmě berou hlavně z ekosystému, tak po nastolení spravedlivé, ale jen lidské společnosti si budou všichni lidé brát pouze z ekosystému.
Já mám neustále před očima ta neúprosná čísla, v jakých se dnešní společenský standard pohybuje - mám na mysli celkovou spotřebu materiálů a energií. A tahle čísla hovoří jasně o tom, že stroj lidské společnosti běží v neudržitelném režimu. Čili v konečném čase se zadře, což bude znamenat krach společnosti. Nač pak bude v té chvíli lidem jejich spravedlivá společnost? Nehledě na daleko ničivější důsledky opět pro celý zbytek života na Zemi - vždyť co je to krach lidského společenského systému oproti úplnému vymření životního druhu například.
Takže myšlenky to jsou pěkné, ale nedůsledné. K tomu, aby byly skutečně univerzální, by podle mne bylo třeba zahrnout do pojmu "společnost", kromě současného lidského pokolení, i následující:

- budoucí lidská pokolení, s jejich právem převzít od nás životní prostor na planetě v nezměněné, respektive lepší kvalitě, než v jaké jsme jej převzali my;
- současná i budoucí pokolení všech ostatních životních forem, s obdobnými základními právy na život a životní prostor jako mají lidé;
- (už asi hodně nestravitelná kategorie) současná i budoucí "pokolení" tzv. neživé přírody a krajiny, s právem na minimalizaci zásahů a ctěním principu "člověk se má přizpůsobit krajině, nikoli krajina člověku"

 

Odpověď M.D. (ekologie):

Vaše slova o drancování ekosystému jsou dána zkušenostmi s totalitními režimy, v nichž je člověk člověku nepřítelem (konkurentem), takže lze sotva očekávat, že se bude chovat přátelsky k přírodě. Ač o tom nemluvíte, jistě v takovém režimu pociťujete bezmoc něco významnějšího pro ekologii udělat. TSO Vám nabízí namísto dravé konkurence spolupráci a právo veta. TSO Vám nabízí domluvu s ostatními lidmi jako rovný s rovným. TSO eliminuje dravce a plýtvání přírodními zdroji. TSO má jako společenský standard ZŽP, jejichž rozsah můžete v TSO aktivně ovlivňovat. Co chcete víc? K neodvratným společenským krachům, jakými byly např. obě světové války, spěje totalita. TSO přináší spravedlivou lidskou společnost, která podobné krachy vylučuje. Čeho se tedy ze strany TSO obáváte?

Navrhujete-li zařadit do pojmu „společnost“ práva budoucích pokolení, pak přece jejich práva musí hájit současné pokolení.

Navrhujete-li zařadit do pojmu „společnost“ ostatní životní formy, pak i jejich práva musí hájit současné lidské pokolení.

K obojímu TSO uvolňuje lidem ruce.

Vašemu třetímu návrhu, že "člověk se má přizpůsobit krajině, nikoli krajina člověku" nerozumíme. Máme za to, že postavíme-li dům, přizpůsobíme krajinu člověku. Nepostavíme-li dům, přizpůsobíme člověka krajině tím, že zmrzneme...

-zmp-

 

 

ekologie (P.Č., 28. 06. 2008 11:06)

Zdravím Vás, dovolím si i zde malou poznámku, jelikož je mi toto téma blízké. Co však zmůže ekologický aspekt v případě, že se v TSO nenajde žádný, nebo pouze minimum příznivců ekologického smýšlení?

Naneštěstí mám pocit, že v této oblasti není východisko. Lidé se potřebují uživit a potřebují určitý standard. Jak těchto věcí dosáhnout bez vykořisťování? Jak je vlastně postaven ekologický model společnosti? Se vším se obchoduje (zboží, materiál, surovina atd.) avšak veškerý základní potenciál, vychází z přírody.

Chcete lidem vzít jejich byť pseudoekonomiku a jejich životní styl? Myslíte si, že je možné prohlášením pár lidí naprosto změnit vztah člověka k přírodě tak, aby byl život na Zemi dále udržitelný? Obávám se, že použiji také slova pana M.D., že vše shoří pouze na pokusu.

 

Odpověď P.Č. (ekologie):

Můžete si vybrat:

Totalita = ani maximum příznivců ekologie nezmůže nic proti ekonomickým dravcům

TSO = jeden jediný příznivec může ochránit ekologii svým právem veta

 Vaše následující otázka se ovšem zdá obhajovat totalitní pseudoekonomiku s jejím drancováním přírody: „Chcete lidem vzít jejich byť pseudoekonomiku a jejich životní styl?

Nemyslíme si, „že je možné prohlášením pár lidí naprosto změnit vztah člověka k přírodě tak, aby byl život na Zemi dále udržitelný“. Něco takového musejí učinit živí lidé. My jim pouze dáváme naději (možnost), že je něco takového skutečně možné...

-zmp-

 

 

 

 

 

 

teorie a praxe (M.D., 30. 06. 2008 20:24)

Záleží vždy na konkrétních lidech, kteří tvoří společnost. Na jejich konkrétních představách, přáních, inteligenci, na schopnostech vnímat souvislosti, na vůli k dohodě...
Sebedokonalejší teorie spadne v reálu jen na takovou úroveň, jakou v průměru představují konkrétní lidé, kteří ji uvádějí do praxe. U TSO jde, pokud jsem dobře pochopil, o určitou formu přímé demokracie, resp. o přímé rozhodování občanů, a to znamená, že úroveň teoretického modelu klesne na úroveň průměrných schopností občanů. Konkrétní rozhodnutí o čemkoli budou tomu odpovídat, resp. budou odpovídat názoru většiny. A v současnosti rozhodně není většinovým názorem to, že by lidé měli s ohledem na práva budoucích generací, resp. ekosystému jako celku například omezit svou spotřebu energií a surovin. Pokud dnešní společnosti dáme větší moc při rozhodování o vlastních věcech, obávám se, že bude prioritně prosazovat především udržení a další zvyšování vlastní tzv. životní úrovně. A naopak o nějakém omezování nebude chtít ani slyšet, bude to považovat za omezování svobody. A svobodou se zaklínají snad všechny teoretické modely spravedlivé společnosti...
Kolik průměrných lidí ale uvažuje i o druhé straně svobody, o odpovědnosti? Kolik lidí je schopno či ochotno se zamyslet nad tím, že v omezeném světě (planetárním ekosystému) má i jejich svoboda své hranice, a že víc svobody=víc zodpovědnosti?
Co se týče navrhovaného práva veta, tak to mi připadá - promiňte - trochu až směšné, protože při jeho širším uplatnění v praxi by se žádné reálné společenství téměř na ničem nedohodlo. Konsenzus je utopie, i když krásná.

Už vidím, jak např. základní společenství manžel-manželka se každý večer dohaduje o tom, jaký televizní pořad budou sledovat, jak manžel vetuje sledování romantického filmu a manželka sledování fotbalového přenosu, a jak se nakonec oba svorně dívají na vypnutou obrazovku:-)

 

Odpověď M.D.  (teorie a praxe):

Obava, že v TSO bude převládat „úroveň průměrných schopností občanů“ je neopodstatněná. Tak tomu může být pouze tam, kde rozhoduje nezmanipulované hlasování většiny (průměru). V TSO však průměrná většina nic nezmůže proti vetu jediného nadprůměrného občana (podprůměrný se vždy sveze s většinou)...

Názor, „že by lidé měli s ohledem na práva budoucích generací, resp. ekosystému... omezit svou spotřebu energií a surovin“, je motivován dravostí vládnoucí v totalitních ekonomikách, v nichž nenažraní dravci nemusí hradit poškozeným škodu způsobenou kontaminací jejich životního prostředí. V TSO se náhradám škod nevyhnou a poškozování ekosystému se jim nevyplatí. Je to např. provozovatel benzinky, který široko daleko otráví spodní vody a studny bezmocných občanů, kteří jen v TSO mají moc nic takového nepřipustit. Na tomto příkladě je více než evidentní, že ekosystém nepoškozuje většina, ale drtivá menšina mocných. Ani pralesy třetího světa nejsou vykáceny většinou, ale bezohlednými dřevařskými firmami. A pokud namítnete, že amazonské pralesy vypalují obyčejní lidé, aby jim na dva tři roky posloužily jako políčka, pak jistě uznáte, že cílem těchto živořících ubožáků není „především udržení a další zvyšování vlastní tzv. životní úrovně“. V čem byste chtěl, aby se ještě omezovali? Tito ubožáci jsou ke svému zoufalému konání dohnáni zase jen pohádkově bohatými dravci, kteří je o veškeré bohatství Brazílie systematicky okrádají. Ani to v TSO nebude možné...

Ptáte-li se: „Kolik průměrných lidí uvažuje i o druhé straně svobody, o odpovědnosti?“ pak se nestačíme divit, co máte proti TSO, kde je ta druhá strana (odpovědnost) deklarována jako od svobody neoddělitelná...

Ptáte-li se: „Kolik lidí je schopno či ochotno se zamyslet nad tím, že v omezeném světě (planetárním ekosystému) má i jejich svoboda své hranice?“ pak se opět nestačíme divit, co máte proti TSO, kde je svoboda definována jako ohraničená (na rozdíl od „bezmezné“ libovůle, či zvůle)...

Pravíte-li: „...navrhované právo veta mi připadá... až směšné, protože při jeho širším uplatnění v praxi by se žádné reálné společenství téměř na ničem nedohodlo“ pak se nestačíme divit, že takto může mluvit zastánce ekologie. Na čem jiném se může jakékoliv společenství dohodnout, než na změně daného stavu. A co jiného znamená uhájit ekologii, než zabránit změně daného stavu...

Také si poněkud odporujete: na jedné straně se obáváte, že se bude v TSO „prioritně prosazovat především udržení a další zvyšování vlastní tzv. životní úrovně“, na druhé straně se obáváte, že se takové „společenství téměř na ničem nedohodne“. Tak čeho se vlastně obáváte? Že se dohodne nebo že se nedohodne?...

Mluvíte-li v souvislosti s právem veta o „jeho širším uplatnění v praxi“, pak Vám patrně uniklo, že v TSO se s nijakým „širším uplatnění“ nepočítá. V TSO se právo veta omezuje výhradně na obec (nikoli na širší společenství) a v rámci obce ještě výhradně na ty občany, jichž se navrhovaná změna (nebezpečí pro ekologii) bezprostředně týká...

Vámi uvedený příklad manželů, kteří se dívají na vypnutou obrazovku, protože se nedohodli na společném sledování jednoho programu, platí nejen pro rodiny v možném TSO, ale také již dnes pro rodiny v současných totalitách. Není tedy poctivé argumentovat jím proti TSO. TSO nehodlá zasahovat do rodin. Tento (a podobný) problém si musí manželé vyřešit sami. Ostatně jaké řešení by jste v takovém případě navrhl rozhádaným manželům Vy?...

-zmp-

 

 

otázky (P.Č., 17. 07. 2008 08:22)

Na základě čeho se určí nadprůměrný občan, jehož veto bude mít vyšší míru než veto průměrných občanů? Kdo je vlastně nadprůměrným občanem v dnešních ekonomických podmínkách? Není to právě ten, kdo si pod příslibem levného benzínu postaví ve městě benzínku a průměrná většina tomu ještě s potěšením přikyvuje? Jaká je potom trestuhodnost takového činu? Co pak až se benzín dostane do půdy a znehodnotí vodu, jak jste uvedl a nenažraná drtivá menšina, v tomto případě majitel benziny, uprchne s miliony v kapse. Jaký je rozdíl, když tento nadprůměrný občan ("schopný", protože schopnými bezesporu tito podnikavci jsou) postaví benzínku v TSO a poté prchne? Ostatně tak se to dělá a stále bude, důležitější je přece zisk jednotlivce na úkor ostatních (jinak to ani nejde). Systém TSO tomuhle přece nezabrání?

 

Odpověď PČ (otázky):

Samosprávní obec v TSO je organizace politická a platí v ní tedy především rovnost práv a povinností (lidských i občanských). Tzn., že z hlediska lidských i občanských práv a povinností není v TSO nikdo nadprůměrný. Proto i veto každého občana tu má stejnou (rovnou) míru...

Postavit benzínku v obci je v TSO možné jen tehdy, jestliže žádný z občanů, jichž se to týká (které může benzínka nějak poškodit) nevyužije svého práva veta. Protože nic takového nelze rozumně předpokládat, Vámi zmíněným excesům spolehlivě zabrání právě jen TSO...

Pokud dnes (v totalitních podmínkách) benzínkám na nevhodných místech „průměrná většina s potěšením přikyvuje“, pak si můžete být jist, že to neplatí pro marně protestující či rezignující obyvatele žijících v lokalitě, kde má benzínka stát. Vůle těchto lidí je totiž převálcována vůlí těch, kteří v postižené lokalitě nežijí (vůlí zástupců lidu, či ostatní většiny). Zcela naopak je tomu v TSO, kde o věci rozhodují pouze občané, kteří v postižené lokalitě žijí (viz např. diskuse o radaru)...

Nadprůměrnost se v TSO může plně uplatnit jen ve sféře kulturní, kde vládne svoboda. Kulturní sféra však benzínky nestaví. V ekonomické sféře je sice nadprůměrnost také možná, pokud se tu však plně projeví, může se v hospodářské organizaci společensky uplatnit jen se souhlasem ostatních podílníků, kteří si své řídící pracovníky volí...

V dnešních totalitních podmínkách je nadprůměrným občanem každý, kdo má víc peněz, větší protekci nebo větší moc než ostatní. Odtud totalitní možnost škodit většině menšinou...

-zmp-

 

 

řešení ekologie (Standa, 27. 12. 2008 20:24)

Zajímalo by mne, jakým způsobem bude v TSO řešena problematika ekologie a do kterého článku bude zařazena? Domnívám se, že pokud bude ve stejném článku jako ekonomika, tak bude docházet ke střetům uvnitř tohoto článku TSO. Pokud by byla ekologie kvalifikována jako vědecká disciplína mohla by být zařazena do článku kultura, kam věda patří. Ale potom by bylo obtížné řešit zasahování jedné sféry do druhé.
Zajímal mne praktický příklad, kdy bude učiněn závěr, že je nutné snížit určitý druh emisí a s tím je spojeno odstavení např. určitého druhu továrny či továren. Např. zákonodárný sbor kulturní sféry tento záměr jednoznačně schválí. Co nastane po tomto schválení? Jaká bude reakce zákonodárného sboru ekonomické sféry? Jaké bude řešení v případě, že zákonodárný sbor ekonomické sféry nebude souhlasit s odstavením dotčených továren?
Pokud nebudou řešit tento problém zákonodárné parlamenty, ale samosprávné obce, zajímalo mne, jakým způsobem bude řešen následující příklad: Na území jedné obce je umístěna továrna vyrábějící např. kola nebo televizory, která produkuje podle ekologů nadměrné množství emisí. Obec ve své pravomoci může tuto továrnu bez problému zrušit. Jiná obec nebo jiné obce nebudou toto rozhodnutí akceptovat, protože kola nebo televizory potřebují. Zřejmě budou mít možnost si tuto továrnu v tomto případě postavit. Jak ale potom bude vyřešeno množství exhalací v ovzduší?

 

Odpověď Standovi (řešení ekologie):

Rovněž otázka ekologie byla v našich diskusích již probrána. Uvádíte-li „příklad, kdy bude učiněn závěr, že je nutné snížit určitý druh emisí“, pak je třeba si jasně uvědomit, co míníte slovy: „bude učiněn závěr“. Kdo takový závěr učiní?

O ekologii nerozhoduje žádná ze tří horních sfér, ale samotní občané v obci, či ve svazu obcí, tj. občanské veto! Za nevetované emise platí „emisar“ občanům (obci, svazu obcí) náhradu škody. Rozhodnou-li se občané namísto náhrady škody zamezit škodám (emisím), vypoví s „emisarem“ nájemní smlouvu (na jím používaný pozemek) a je po emisích. Žádný zákonodárný sbor to v TSO nemůže změnit!

V TSO nezáleží na tom, ve které obci Vaše továrna na televizory stojí. Právo veta každého občana zasahuje v TSO tak daleko, jak daleko je vzdálena příčina jeho poškozování. Tzn., že bez souhlasu poškozovaného nelze občana poškozovat ani z jiné obce.

Z Vašich slov: „továrna... která produkuje podle ekologů nadměrné množství emisí“ tedy musíme vypustit „podle ekologů“, neboť o tom nerozhodují nijací ekologové, ale samotní občané...

-zmp-

 

 

 

oteplování (Standa, 02. 01. 2009 21:58)

Zajímal by mne Váš názor na problematiku globálního oteplování. Jedna část odborníků tvrdí, že existuje a jeho příčiny jsou dány hospodářskou činností lidstva a dopravou. Jiná část odborníků tvrdí, že neexistuje a veškerá činnost ekologických hnutí je novou ideologií omezující svobodné podnikání lidí. Pokud vím, tak staří Vikingové nazývali Grónsko „zelenou zemí“, kde bylo provozováno zemědělství. Což by spíše nasvědčovalo tomu, že dlouhodobě dochází k ochlazování planety. Současné oteplení tedy je asi jen krátkodobý výkyv, i když vliv exhalací atd. je asi nezpochybnitelný.
V oblasti ekologie mne zajímá ještě jedna věc (ne tak závažná z hlediska lidstva jako globální oteplování, ale podle mne důležitá z hlediska práva veta): žádná obec (jak nás učí dnešní zkušenosti) nechce na svém katastru skládku odpadu, natož nebezpečného, nebo spalovnu odpadů atp. Jak bude tento ekologický problém řešen v TSO?
Děkuji.

 

Odpověď Standovi (oteplování):

Protože nic nemůže být současně svým opakem, nelze pokládat dvě naprosto opačná stanoviska (existuje a neexistuje) za odborná a jejich zastánce za odborníky. Domníváme se však, že spor není veden o to, zda globální oteplování existuje, či neexistuje, ale o to, zda existuje přirozeně (cyklickým střídáním oteplování a ochlazování) nebo uměle (vlivem hospodářské činnosti člověka). I zde však platí, že zastávané stanovisko lze pokládat za odborné jen tehdy, pokud daný jev pouze nekonstatuje a nepojmenovává jako „přirozený“ či „umělý“, ale také vysvětluje a dokazuje (nikoli jen spekuluje) proč a jak je přirozený, či umělý. Protože tak nikdo nečiní, nelze zmíněná stanoviska pokládat za odborná, ale max. za statistická...

Pokud jde o odpady, máme za to, že žádná obec nechce na svém katastru skládku či spalovnu cizího odpadu. Pokud obec pronajme svůj pozemek k takovému podnikání, které produkuje nebezpečný odpad, jedná se o její odpad. A protože v TSO nemůže nikdo nikomu svůj odpad vnucovat, musí se obce starat samy, nebo se mezi sebou domluvit na společném řešení (svaz obcí)…

-zmp-

 

 

 

k Standa - oteplování (Beny, 08. 01. 2009 20:49)

Tady právě jasně vyvstává, že obce samy nedokážou řešit své problémy a občané už vůbec ne! Všude kolem sebe vidíte, že se dva lidi spolu nedomluví, všude je plno sobectví a závisti. Co si asi tak s těmito nesmysly jako je právo veta lidé počnou? Prostě to sobecky zneužijí, i kdyby just neměly pravdu nebo důvod. A vždy si to nějak obhájí.
Proto je ideální formou vlády světová vláda. Nebyly by žádné rozepře, nemuselo by se vůbec zbrojit, nebylo by proti komu, vše by se řešilo globálně s ohledem na celek i na lidi na daném území. Nebyly by války, terorismus, vše by mělo jasný řád, slušnost by zavládla, protože by už nemusel nikdo nikoho napadat. Případné problémy by se řešili ihned. Občané by měli referenda, kterými by se podíleli na chodu regionu, státu, světa. Toto je mnohem přijatelnější, než TSO a zvůle občanů v ní.

 

Benymu (lukas, 09. 01. 2009 22:51)

Beny, Beny, co to zase meleš. Nemůžeš přece srovnávat totalitní dnešek, kdy se Ti právem zdá, že lidé v obci neumějí (lépe řečeno nemohou) vyřešit problémy a budoucí stav, kdy prostě občanům už nebude moci totalita bránit, aby si své obecní záležitosti sami dali dopořádku.
Tak je tomu i se sobectvím, závistí aj. Nejsou tyto návyky v chování ve společnosti spíše následkem současného úpadkového stavu? Kdy jsou na prvním místě prachy a moc a na druhém prachy a moc a pak na třetím prachy a moc? Stejně jako následek nynějšího stavu je Tvoje výše obávaná pasivita, nechuť, starat se o sebe a svou obec, svůj region. Uvědom si, že lidem v TSO už ani nic jiné nezbude, než že budou muset svůj problém vyřešit. Nikdo totiž za ně rozhodovat nebude! Nesmí a nemůže!
Ale za cenu toho, že se budou muset rozhodovat za sebe a svou obec, tak budou mít svobodu. Chápeš, Benito? Vzpamatuj se člověče a nedělej ze sebe analfabeta! Čti důkladně, co je tam napsané a nevymýšlej si nesmysly! Proto v TSO neexistuje zvůle. Koho proti komu?, jestliže jsou si občané rovni v sociálních vztazích! Vysvětli to! Neobviňuj tady TSO bez důkazu.
Chceš světovládu, kdy jeden ovládá všechno... Benito, kdes na tom byl? To jsi tedy Beny zaperlil. To je ve velkém něco jako věznice v malém, nebo koncentrák s jedním kápem. A Ty bys tedy chtěl udělat z celého světa takový větší koncentrák? Tos vymyslel Benito sám, nebo s Musolinim, nebo Ti to našeptal nějaký diabolo? Nečetls Orwela? Nechci se nad Tvým opravdu velemoudrým závěrem rozčilovat a nebudu ho už dál raději komentovat!
A také TSO je trojčlenný sociální organismus - tak nepiš "v ní", ale "v něm"! Jsi strašně nepozorný! Přemýšlej o tom, co říkáš a píšeš! Čau Benito a příště se polepši, ať se to dá číst! Slova mají svou váhu. A i o tom je TSO.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář